Euonymus europaeus (2014. október 1.)(3)

Csoport: