Ulmus glabra cv Nana tavaszi habitus, RBG Edinburgh

Taxonomy: 
Kép besorolás: